fbpx
Celebrities in crypto: Singers

Top 5 Celebrities in Crypto: Singers

The number of cryptocurrency users is growing as fast as greased lightning, and celebrities occupy a prominent place among them. More and more stars are shifting to the decentralized world which surely deserves praise. Today we have prepared this blog post for you about 5 celebrities you won’t believe are into crypto. So let’s not wait any more, and jump into the most interesting part!

1. Mel B

Do you know who is one of the first artists to accept Bitcoin as payment for their songs and performances? The original Scary Spice from the pop band Spice Girls, aka Melanie Brown, aka Mel B!

She sold her 2013-2014 Christmas single “For Once In My Life” directly from her website in exchange for Bitcoin through a partnership with CloudHashing. Cloudhashing is one of the biggest companies in the industry which offers bitcoin-mining contracts. 

“I love how the new technologies make our lives easier, and to me that’s exciting,” said the artist. She also added that Bitcoin unites her fans all over the world with just one currency.

2. Akon

Earlier this year the 47-year-old artist Akon shared a tweet telling about the finalization of the agreement for AKON CITY. Akon initially announced plans for the futuristic “Crypto city” in 2018 to be built on a 2,000-acre land gifted to him in 2018 by Senegal’s President – Macky Sall. After the city construction, the community will trade using only the Akoin – a Stellar-based cryptocurrency the singer will launch later this year.

As Akon claimed, the city is going to be mainly focusing on solar energy, with the transactions fully based on crypto.“It’s a 10-year building block so we’re doing it in stages. We started construction in March and stage two is going to be in 2025”, Akon said in an interview with Power 106 Los Angeles.

Estimates put the value of constructing the self-sufficient, eco-friendly city at around $2 billion.

According to Akon, blockchain and crypto will save Africa, return the power to the public and make them independent from the government. 

As regards to Akoin, it will be available in all 54 African countries, according to its website.

The Akoin ecosystem is intended to be not just a currency, but also a way to establish credit, borrow money, access government services, and more. Akoin whitepaper went live in March this year.

3. Katy Perry 

The well-known singer and currently the third most-followed person on Twitter Katy Perry has shown her support towards crypto in 2018 by posting an image of her crypto-themed manicure on Instagram. Her nails were decorated with 3D images of five cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, and Monero) over a background of US dollar bills. 

With the caption: “$—CrYpTo ClAwS—$”, the singer also tagged the Instagram accounts of all five cryptocurrencies to show her support for the blockchain. Overall it gained more than 200,000 likes.

Moreover, in November 2017 Perry shared another post on Instagram with American investor Warren Buffett saying: “nbd just asking Warren Buffett his thoughts on cryptocurrency”.

4. 50 Cent 

Famous rapper Curtis Jackson aka 50 Cent, was a bitcoin millionaire for years and found out about that only at the beginning of 2018.

In 2014 he sold his album “Animal Ambition” for a fraction of a single bitcoin and earned about 700 bitcoins – worth nearly $662 each at that time, and about $400,000 in total. Apparently, he forgot about them afterwards. In 2018 they were worth more than $7 mln and nearly $6.8 mln now.

“Not Bad for a kid from the South Side, I’m so proud of me”, 50 Cent wrote in an Instagram post, but later deleted.

5. Nasir “Nas” Jones

American rapper Nas is also a venture capitalist. In 2014 QueensBridge Venture Partners was launched, when the firm invested in Bitfury Group as part of a $20 million Series A investment round. The track record of the QBVP investing in blockchain and crypto projects also includes BlockCypher, Coinbase, and Robinhood. 

Nas also told in an interview with Coindesk in 2014 that he was an investor in Coinbase. “Bitcoin will evolve into an industry as big, if not bigger, than the Internet. This isn’t of the Internet age, bitcoin is its own age,” Nas explained. The rap star added that many obstacles will occur from the security and privacy side, yet 20 years ago the internet was in the same condition.

Unbelievable, right? Now you know a little more about your favorite singers and their involvement in the blockchain industry. You see the more we explore the world of crypto the more we see people choosing it as it is more convenient, more secure and provides lots of benefits. You can become a part of this emerging world already today. So don’t lose your time and start investigating the blockchain and crypto space!

Our Blockchain Glossary and Blogposts can be a good start for you!

Nooor Regulation

Կրիպտոարժույթների կարգավորման ընդհանուր հայեցակարգ

Nooor բլոկչեյնի հայկական ասոցիացիան և Elawphant փաստաբանական ընկերությունն սկսել են Հայաստանում կրիպտոարժույթների և տոկենների օրենսդրական կարգավորման առաջարկների մշակման գործընթացը: Այս առիթով ստորև ներկայացնում եմ ոլորտում առկա առանցքային խնդիրները և կարգավորման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև առաջարկվող իրավակարգավորման հայեցակարգի հիմնական դրույթներն ու մոտեցումները:

Հայաստանում կրիպտոարժույթների և ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի (կրիպտոպահանջների) կարգավորման ընդհանուր հայեցակարգ մշակելու անհրաժեշտությունը.

 1. Ապակենտրոնացված եղանակով և գաղտնագրմամբ շրջանառվող թվային տեղեկատվությունը հասարակական հարաբերություններում օգտագործվում է տարբեր նպատակներով։ Տնտեսական հարաբերություններում լայն կիրառություն են ստացել կրիպտոարժույթները (cryptocurrency) և ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերը (decentralized security tokens)։
 2. Նշված ապակենտրոնացված տեղեկատվությունը այս պահին ՀՀ օրենսդրությունում ունի տեղեկատվության իրավական կարգավիճակ, ինչը տնտեսական հարաբերությունների զարգացման և իրավական պաշտպանության տեսանկյունից անհարմար է և ոչ պրակտիկ (օրինակ՝ առուվաճառքի, փոխատվության և մի շարք այլ էական տնտեսական հարաբերությունների համար նախատեսված քաղիրավական պայմանագրային ինստիտուտները նախատեսված են գույքի և գույքային իրավունքների համար, մինչդեռ տեղեկատվությունը չի հանդիսանում գույք կամ գույքային իրավունք. տեղեկատվության փոխանցումը ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է ենթադրում, մինչդեռ դա չի արտահայտում ապակենտրոնացված թվային տեղեկատվության գործառնական նշանակությունը տնտեսական հարաբերություններում. բացի դրանից ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերով թողարկված պարտավորական իրավունքները փաստացի դուրս են մնացել արժեթղթերի շուկայի դաշտից, արժեթղթերի քաղիրավական ինստիտուտը չի ծառայում ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերի կարգավորմանը, վերջիններս մանցել են որպես թեկարգավորված ներդրումային և ֆինանսական գործիքներ)։
 3. Օրենսդրության կողմից երևույթի հստակ չճանաչումը հանգեցնում իրավական անորոշության և ոլորտի զարգացման արգելակման, Հայաստանի՝ տնտեսության հիմնական ուղղություններից մեկը հռչակած ՏՏ ոլորտի հետադիմության և լճացման։
 4. Հայաստանի ֆինանսական համակարգը արհեստականորեն հետ է մնում համաշխարհային ֆինանսական շուկայական համակարգի ինովացիոն զարգացումներից, ինչը Հայաստանի ֆինանսական համակարգին սպառնում է ֆինանսական, տնտեսական և տեխնոլոգիական վտանգներով։
 5. Հայաստանը կորցնում է ոլորտում օտարերկրյա խոշոր ներդրողներին, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային համակարգի ծառայությունները դարձնելով ոչ մատչելի՝ ազգային ներդրողներին և գործարարներին ստիպում է հեռանալ երկրից, կորցնում է խոշոր հարկեր, աշխատատեղեր միջազգային գործարար հեղինակություն։
 6. Հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձինք չունեն կրիպտոարժույթները հայտարարգրելու պարտականություն, ինչը պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր հանրային ոլորտում։

Առաջարկվող իրավակարգավորման հայեցակարգը.

Նշված խնդիրներին լուծում տալու համար առաջարկում եմ`

 1. հստակեցնել տնտեսական հարաբերություններում կիրառվող թվային նիշքերի իրավական կարգավիճակը ՀՀ օրենսդրությունում՝ դրանց տալով գույքի կարգավիճակ.
 2. հաշվի առնել ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաների զարգացումները, իրավակարգավորման ընտրության մոդելում չֆիքսվել միայն բլոկչեյն տեխնոլոգիաների վրա, կարգավորել ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաների կիրառությամբ հասարակական հարաբերությունները ընդհանուր ձևով՝ թույլ տալով հետագա ինովացիոն զարգացումները. (օրինակ՝ բացի բլոկչեյնից այս պահին զարգանում են DAG (ապակենտրոնացված ացիկլիկ գրաֆ) տեխնոլոգիայի վրա հիմնված ապակենտրոնացված գրանցամատյանները).
 3. ապակենտրոնացված թվային նիշքերի իրավակարգավորման մոդելում հաշվի առնել էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների և էլեկտրոնային փաստաթղթերի գործող կարգավորումները.
 4. ապակենտրոնացված թվային նիշքերը ճանաչել էլեկտրոնային փաստաթղթեր (գույքի կարգավիճակ ունեցող էլեկտրոնային փաստաթղթեր, գույքային էլեկտրոնային փաստաթղթեր).
 5. օրենսդրությունում տարբերակել թվային նիշքերը, որոնք ունեն առևտրային արժեք, սակայն հիմքում ա) չունեն պարտավորական հարաբերություններ (օրինակ՝ կրիպտոարժույթներ), և որոնք բ) իրենց հիմքում ունեն պարտավորական հարաբերություններ (օրինակ՝ ապակոնտրոնացված պարտավորական թվային նիշքեր, այն է՝ ապակենտրոնացված էլեկտրոնային պայմանագրեր (զիջվող պահանջներ), էլեկտրոնային արժեթղթեր, էլեկտրոնային ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և այլ).
 6. կրիպտոարժույթներին գույքի կարգավիճակ տալը ինքստինքյան չհանգեցնել դրանց արժութային կարգավիճակի տրամադրմանը, միևնույն ժամանակ չխոչընդոտելով կրիպտոարժույթների մասնակցությանը տնտեսական հարաբերություններին գույքի կարգավիճակով. այլ կերպ ասած՝ ՀՀ-ն կարող է սահմանափակել կրիպտոարժույթներով գնանշումը, կանխիկ և անկանխիկ գործարքների կատարումը Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության օրենսդրության լույսի ներքո, սակայն օրինակ՝ դրանց առուվաճառքի արգելումը անիմաստ է. միևնույն ժամանակ կրիպտոարժույթներին առցանց հարթակում արժութային գործառույթների թույլատրումը ողջունվում է.
 7. պարտավորական թվային նիշքերը կարգավորել արժեթղթերի մոդելով՝ հաշվի առնելով, որ դրանք հավաստում են պարտավորական իրավունքներ. 
 8. պարտավորական թվային նիշքերի կարգավորման համար արժեթղթերի մոդելը որդեգրելիս հաշվի առնել տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները՝ առանց ձեռք տալու արժեթղթերի գործող ինստիտուտները և դրանց իրավակարգավորումները.
 9. կրիպտոարժույթների և ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերով գործարքներ իրականացնող տնտեսվարողներին դարձնել ՓԼԱՖ հաշվետու.
 10. կարգավորել ապակենրոնացված թվային տեխնոլոգիաների կիրառությամբ կենտրոնացված ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողների գործունեության որոշ ասպեկտները (կրիպտոէքսչեյնջ, կրիպտոբորսա, թվային դրամապանակի ծառայություններ մատուցողներ, ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի թողարկողներ (ICO) ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի շուկայի օպերատոր և այլն) սպառողների և ներդրողների շահերի պաշտպանության համար.
 11. որդեգրել ապակենտրոնացված թվային նիշքերի կարգավորման առավել ինսենտիվային (խրախուսական) և նվազապես պենիտենցիար (պատժողական) մոդել՝ դրանցով հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների հաշվետվողականությունը ապահովելու համար՝ հաշվի առնելով վերահսկողության գործիքների բացակայությունը և մարտահրավերները վարչարարական հարաբերություններում:
Davos

Դավոս. Բլոկչեյն

Շատերը տեղյակ են Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մասին, որը տեղի ունեցավ սույն թվականի հունվարի 22-25-ը, սակայն ոչ բոլորը  կպատկերացնեն, որ գլոբալիզացիայի, տնտեսական զարգացման և մի շարք խնդրիներից զատ արդեն տարիներ շարունակ քննարկվում են կրիպտոարժույթների և բլոկչեյնի թեմաները։ Համառոտ ներկայացնենք համաժողովի ընթացքում վերջինիս վերաբերյալ փոխանակած մտքերը։

Առաջինը խոսվեց թվային աշխարհում ինքնության մասին, ըստ որի վավերացման տեխնոլոգիաների առաջընթացը, բիոմետրիկից մինչև բլոկչեյն, կարող է լինել մարդկանց և ապրանքների գլոբալ շարժման, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն և աղքատության նվազեցմանը ուղղված միջոցառումների կանոնների փոփոխության նախադրյալ։ Այստեղ բլոկչեյնը կարևորվում է որպես տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող երևույթների նվազեցման և հաղթահարման միջոց։ Բլոկչեյնի շնորհիվ այսօր կառավարվում են մեր ամենօրյա կյանքում տեղի ունեցող տվյալները՝ խթանվում է ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության կատարելագործումը։

Մեկ այլ քննարկում վերաբերում էր ժամանակակից ստրկությանը վերջ տալուն, ինչի ընթացքում Hewlett Packard Enterprise-ի գործադիր տնօրեն և նախագահ Անտոնիո Ներին նշեց՝ ամենը սկսվում է թափանցիկությունից: Մենք օգտագործում ենք տվյալներ, օրինակ` քաղցկեղի բուժման միջոց գտնելու համար, փորձում ենք վերահսկել տրաֆիկինգը և այլն: Նրա կարծիքով բլոկչեյնը` դեմքի ճանաչման և արհեստական բանականության ալգորիթմների հետ համատեղ, կարող է օգնել ակտիվ գործողություններ ծրագրելուն՝ հանդիսանալով տվյալները կիսելու ապահով միջոց։ Նշանակում է` բլոկչեյնը կարող է մարտահրավեր նետել մերօրյա հանցագործությանն ու խաբեությանը՝ օգնելով մարդկանց ապրել առավել ապահով աշխարհում։

Այժմ անդրադառնանք կրիպտոարժույթներին։ Բիթքոինի գնահատումը 70%-ով պակասել է 2017 թվականի համեմատ, սակայն տեխնոլոգիական նորարարությունները այս ոլորտում շարունակում են արագ զարգանալ: Ինչպե՞ս պետք է կրիպտոն իրական տնտեսական արժեք ստանա: Ահա այսպիսի հարցադրում էր դրված քննարկվող թեմաներից մեկի ժամանակ, որի ընթացքում Հարվարդ համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Կենեթ Ռոգոֆը թերահավատորեն է մոտեցավ կրիպտոարժույթների` ավանդական արժույթի համեմատ առավելություն ձեռք բերելու վարկածին, չնայած դրանք անպետք չի համարում ։ Այդ քննարկման ընթացում նշվեց նաև կրիպտոարժույթների՝ ֆինանսական ոլոտրտում մեծ դեր գրավելու մասին։ Պրոֆեսոր Զու Նինգը վստահ է՝ կրիպտոն արժեքավոր է, և խրախուսում է ֆինանսական պորտֆելի դիվերսիֆիկացիան` թվային արժույթը ներառելու միջոցով: Իսկ բանախոսներից BitPesa-ի հիմնադիր Էլիզաբեթ Ռոսիելոն ասում է, որ չնայած կրիպտոարժույթների տարածվելուն,  «իրական» ֆիատ փողի կարիքը միշտ լինելու է աշխարհում։ Այսինքն` մարդկանց կանխատեսումները բազմաթիվ են կրիպտոյի վերաբերյալ և ոչ-ոք միանշանակ դեռ չգիտի նրանց ապագան։

Միևնույն ժամանակ համաժողովի մասնակիցները ողջունեցին Կոլումբիան, Իսրայելը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները` որպես Չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխության կենտրոններ (Affiliated Centres for the Fourth Industrial Revolution): Վերջիններս անկախ կառույցներ են, որոնք աջակցում են զարգացող տեխնոլոգիաների ձևավորմանը, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը և բլոկչեյնը, այդ թվում` փորձարկելով օրենսդրական կարգավորման տարբեր մոտեցումներ։

Ամբողջացնելով բլոկչեյնի թեմայի շուրջ քննարկվածը՝ հարկ է նշել՝ տարեց տարի Դավոսի համաժողովում ավելանում և նոր ընթացք են ստանում այս տեսակի քննարկումները, որը մեկ անգամ ևս կանխագուշակում է խոստումնալից ապագան։