fbpx
Anton Mozgovoy at ChainPoint

Nooor talks with Anton Mozgovoy

ChainPoint 19 Conference — an international blockchain conference that we at Nooor hosted earlier in October become a platform for people involved in the industry to get acquainted with the ones who strive to make a change and share the ideas of disruptive nature of the distributed ledger technology as much in masses as possible.

Anton Mozgovoy was one of our speakers during the ChainPoint 19 Conference. Being a really promising young man, an interesting individual, public speaker — he has the exact mindset to become the one that will catch your eye and make you wonder of how you wouldn’t think of the possibilities that the blockchain technology can serve in a synergy with other technologies and the way it possibly can change our world for the better.

Not forget to mention, Anton is currently a Head of a product called Jthereum — software that gives you an opportunity to write and deploy Ethereum smart contracts in Java (kudos to the developers here!), and is one of our lecturers during our educational course — The Blockchain Challenger vol.3!

Nooor talks, 5 Questions, and Anton Mozgovoy. Here we go!

 1. How important is education in the blockchain, and what will it take to undergo a complete adoption?

That is a very contradicting question. On one hand, education is a vital part of any emerging technology adoption. On the other hand, mass adoption does not depend on people’s understanding of how blockchain works. After all, most people will resist change or the need to learn new ideas. Therefore, the more subtle the changes they have to make the more likely they will adopt new technology.

That leads us to the point that Blockchain as a consumer-oriented technology still needs to pass through numerous iterations in order to become user friendly.

2. What fascinates you personally about Distributed Ledger Technology in the context of technology, economy and society?

Unfortunately, today the majority of blockchain projects are aimed at raising funds and generating profits with meaningless products. Yet, two main areas of DLT development excites me the most are stable coins and social impact. I wrote articles on both, and you can read more about stable coins and social impact.

To me, the biggest hidden gem about Blockchain is the ability to design technology to help those in need, through joint efforts of the community, solve acute social problems and conduct non-commercial activities in the fields of ecology, health, and education.

3. If I am a 6 y/o how would you explain to me what blockchain is?

To be honest, today’s 6-year olds are so tech-savvy, that probably as they grow up DeFi will feel so natural to them, they won’t even bother. But let me try to explain what is blockchain. Remember the game when each kid writes a word on a paper, and then scrolls it and passes to the next kid so on and so on? So, in the end, we roll up the paper and read those funny gibberish sentences? Well, blockchain is a tool that will allow us to see if anyone changed their word after they already wrote it. If they did — we’ll know who exactly was that and what was the initial word. That is blockchain.

4. In which areas do developers in the community and IT industry still have to accelerate their efforts?

Regulation. The first thing that comes to my mind is regulation. To drive Blockchain adoption, the industry needs to mature. One of the ways to do that is to create a clear and precise regulatory framework. It is a joint effort from both regulators, and industry players.

5. As you were a part of ChainPoint 19 Conference, what can be the feedback about Armenia and its potential to become a leader in the blockchain space?

Blockchain is still an emerging global market. Just recently China has announced a nation-wide Blockchain development program. This move alone will create a massive race between countries. Armenia has a very strong position and an opportunity to be among the Blockchain leading countries. ChainPoint 19 Conference is exactly what Armenia needs to attract not only international leaders but also local great minds.

Many thanks to Anton Mozgovoy for this engaging interview. If you want to read our Nooor talks with other leading representatives of the blockchain industry go here.

Nooor Regulation

Կրիպտոարժույթների կարգավորման ընդհանուր հայեցակարգ

Nooor բլոկչեյնի հայկական ասոցիացիան և Elawphant փաստաբանական ընկերությունն սկսել են Հայաստանում կրիպտոարժույթների և տոկենների օրենսդրական կարգավորման առաջարկների մշակման գործընթացը: Այս առիթով ստորև ներկայացնում եմ ոլորտում առկա առանցքային խնդիրները և կարգավորման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև առաջարկվող իրավակարգավորման հայեցակարգի հիմնական դրույթներն ու մոտեցումները:

Հայաստանում կրիպտոարժույթների և ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի (կրիպտոպահանջների) կարգավորման ընդհանուր հայեցակարգ մշակելու անհրաժեշտությունը.

 1. Ապակենտրոնացված եղանակով և գաղտնագրմամբ շրջանառվող թվային տեղեկատվությունը հասարակական հարաբերություններում օգտագործվում է տարբեր նպատակներով։ Տնտեսական հարաբերություններում լայն կիրառություն են ստացել կրիպտոարժույթները (cryptocurrency) և ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերը (decentralized security tokens)։
 2. Նշված ապակենտրոնացված տեղեկատվությունը այս պահին ՀՀ օրենսդրությունում ունի տեղեկատվության իրավական կարգավիճակ, ինչը տնտեսական հարաբերությունների զարգացման և իրավական պաշտպանության տեսանկյունից անհարմար է և ոչ պրակտիկ (օրինակ՝ առուվաճառքի, փոխատվության և մի շարք այլ էական տնտեսական հարաբերությունների համար նախատեսված քաղիրավական պայմանագրային ինստիտուտները նախատեսված են գույքի և գույքային իրավունքների համար, մինչդեռ տեղեկատվությունը չի հանդիսանում գույք կամ գույքային իրավունք. տեղեկատվության փոխանցումը ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է ենթադրում, մինչդեռ դա չի արտահայտում ապակենտրոնացված թվային տեղեկատվության գործառնական նշանակությունը տնտեսական հարաբերություններում. բացի դրանից ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերով թողարկված պարտավորական իրավունքները փաստացի դուրս են մնացել արժեթղթերի շուկայի դաշտից, արժեթղթերի քաղիրավական ինստիտուտը չի ծառայում ապակենտրոնացված պարտավորական նիշքերի կարգավորմանը, վերջիններս մանցել են որպես թեկարգավորված ներդրումային և ֆինանսական գործիքներ)։
 3. Օրենսդրության կողմից երևույթի հստակ չճանաչումը հանգեցնում իրավական անորոշության և ոլորտի զարգացման արգելակման, Հայաստանի՝ տնտեսության հիմնական ուղղություններից մեկը հռչակած ՏՏ ոլորտի հետադիմության և լճացման։
 4. Հայաստանի ֆինանսական համակարգը արհեստականորեն հետ է մնում համաշխարհային ֆինանսական շուկայական համակարգի ինովացիոն զարգացումներից, ինչը Հայաստանի ֆինանսական համակարգին սպառնում է ֆինանսական, տնտեսական և տեխնոլոգիական վտանգներով։
 5. Հայաստանը կորցնում է ոլորտում օտարերկրյա խոշոր ներդրողներին, ինչպես նաև ֆինանսաբանկային համակարգի ծառայությունները դարձնելով ոչ մատչելի՝ ազգային ներդրողներին և գործարարներին ստիպում է հեռանալ երկրից, կորցնում է խոշոր հարկեր, աշխատատեղեր միջազգային գործարար հեղինակություն։
 6. Հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձինք չունեն կրիպտոարժույթները հայտարարգրելու պարտականություն, ինչը պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր հանրային ոլորտում։

Առաջարկվող իրավակարգավորման հայեցակարգը.

Նշված խնդիրներին լուծում տալու համար առաջարկում եմ`

 1. հստակեցնել տնտեսական հարաբերություններում կիրառվող թվային նիշքերի իրավական կարգավիճակը ՀՀ օրենսդրությունում՝ դրանց տալով գույքի կարգավիճակ.
 2. հաշվի առնել ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաների զարգացումները, իրավակարգավորման ընտրության մոդելում չֆիքսվել միայն բլոկչեյն տեխնոլոգիաների վրա, կարգավորել ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաների կիրառությամբ հասարակական հարաբերությունները ընդհանուր ձևով՝ թույլ տալով հետագա ինովացիոն զարգացումները. (օրինակ՝ բացի բլոկչեյնից այս պահին զարգանում են DAG (ապակենտրոնացված ացիկլիկ գրաֆ) տեխնոլոգիայի վրա հիմնված ապակենտրոնացված գրանցամատյանները).
 3. ապակենտրոնացված թվային նիշքերի իրավակարգավորման մոդելում հաշվի առնել էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների և էլեկտրոնային փաստաթղթերի գործող կարգավորումները.
 4. ապակենտրոնացված թվային նիշքերը ճանաչել էլեկտրոնային փաստաթղթեր (գույքի կարգավիճակ ունեցող էլեկտրոնային փաստաթղթեր, գույքային էլեկտրոնային փաստաթղթեր).
 5. օրենսդրությունում տարբերակել թվային նիշքերը, որոնք ունեն առևտրային արժեք, սակայն հիմքում ա) չունեն պարտավորական հարաբերություններ (օրինակ՝ կրիպտոարժույթներ), և որոնք բ) իրենց հիմքում ունեն պարտավորական հարաբերություններ (օրինակ՝ ապակոնտրոնացված պարտավորական թվային նիշքեր, այն է՝ ապակենտրոնացված էլեկտրոնային պայմանագրեր (զիջվող պահանջներ), էլեկտրոնային արժեթղթեր, էլեկտրոնային ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և այլ).
 6. կրիպտոարժույթներին գույքի կարգավիճակ տալը ինքստինքյան չհանգեցնել դրանց արժութային կարգավիճակի տրամադրմանը, միևնույն ժամանակ չխոչընդոտելով կրիպտոարժույթների մասնակցությանը տնտեսական հարաբերություններին գույքի կարգավիճակով. այլ կերպ ասած՝ ՀՀ-ն կարող է սահմանափակել կրիպտոարժույթներով գնանշումը, կանխիկ և անկանխիկ գործարքների կատարումը Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության օրենսդրության լույսի ներքո, սակայն օրինակ՝ դրանց առուվաճառքի արգելումը անիմաստ է. միևնույն ժամանակ կրիպտոարժույթներին առցանց հարթակում արժութային գործառույթների թույլատրումը ողջունվում է.
 7. պարտավորական թվային նիշքերը կարգավորել արժեթղթերի մոդելով՝ հաշվի առնելով, որ դրանք հավաստում են պարտավորական իրավունքներ. 
 8. պարտավորական թվային նիշքերի կարգավորման համար արժեթղթերի մոդելը որդեգրելիս հաշվի առնել տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները՝ առանց ձեռք տալու արժեթղթերի գործող ինստիտուտները և դրանց իրավակարգավորումները.
 9. կրիպտոարժույթների և ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերով գործարքներ իրականացնող տնտեսվարողներին դարձնել ՓԼԱՖ հաշվետու.
 10. կարգավորել ապակենրոնացված թվային տեխնոլոգիաների կիրառությամբ կենտրոնացված ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողների գործունեության որոշ ասպեկտները (կրիպտոէքսչեյնջ, կրիպտոբորսա, թվային դրամապանակի ծառայություններ մատուցողներ, ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի թողարկողներ (ICO) ապակենտրոնացված պարտավորական թվային նիշքերի շուկայի օպերատոր և այլն) սպառողների և ներդրողների շահերի պաշտպանության համար.
 11. որդեգրել ապակենտրոնացված թվային նիշքերի կարգավորման առավել ինսենտիվային (խրախուսական) և նվազապես պենիտենցիար (պատժողական) մոդել՝ դրանցով հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների հաշվետվողականությունը ապահովելու համար՝ հաշվի առնելով վերահսկողության գործիքների բացակայությունը և մարտահրավերները վարչարարական հարաբերություններում: